Semalt ussatlygy: Markanyňyzyň onlaýn görnükliligini näme üçin we nädip ýokarlandyrmaly

Islendik onlaýn işiň gülläp ösmegi we üstünlik gazanmagy üçin birnäçe ädim ätmeli. Mysal üçin, internet arkaly habarlaşmagy talap edýän elektron söwda internet marketingine mätäç. SEO we sosial media marketing ýaly sanly marketing proseduralary belli bir markany tanatmak üçin internetde ses çykarmaga kömek edýär. Onlaýn marketing bolmasa adamlar siziň markaňyzy görmeýärler. Netijede, SEO tagallalaryna zyýan ýetirip, satuw bahasy pese gaçdy.

Üstünlikli onlaýn marketing kampaniýasyny gurmak üçin markaňyz üçin onlaýn görünmek zerur. Marka habardarlygyna ünsi jemlemek, sosial media we arka baglanyşyk ýaly kampaniýaňyzdaky dürli kanallar arkaly müşderileri özüne çekmäge kömek edýär. Şeýle-de bolsa, güýçli marka barlygyny döretmek prosesi, esasanam bäsdeşlik nokatlarynda kyn.

Beýleki gözlegçiler, markany onlaýn ýagdaýda getirmekde ýüze çykýan kynçylyklara garamazdan, marka keşbinde üstünlik gazanmagyň köp peýdasynyň bardygyny görkezýärler. Mysal üçin, agyr ulag we tonna alyjy satuw arkaly girdeji getirýär. Beýleki ýagdaýlarda, web sahypalarynyň onlaýn tertipleşdirilmegini aňsatlaşdyrýan ygtyýarlyk we sahypanyň ýerlikliligi ýaly artykmaçlyklar bar.

Semalt” -yň uly satuw menejeri Raýan Jonson, markanyň onlaýn görnüşde görünmeginiň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşýar.

Gözleg motorlarynda görünmek

Gözleg motory optimizasiýasy (SEO), internet gözlegçileriniň web sahypalaryny SERP-lerde ýokary derejä çykarmak üçin esasanam gözleg motorlaryndan iň köp traffigi almak üçin käbir onlaýn usullary ulanýan usullaryň çylşyrymly ulanylyşydyr. Gözleg motorynda görünmek, sahypanyň özi üçin artykmaçlykdyr. Bloggerler we mazmun döredijiler bu pursatdan peýdalanyp, bäsdeşlerinden has ýokary görünýär. Netijede, bäsdeşiňiziň traffigini ogurlaýarlar.

Simpleönekeý organiki gözleg optimizasiýasy ýa-da belli bir açar söz gözleg motorlarynyň ekranynda mahabat hökmünde görünmek üçin google ýaly tölegli gözleg motorlary arkaly gözleg motorynyň görnükliligine ýetip bilersiňiz. Tölegli mahabatlar, maýa goýumyna öwrülýän PPC (Click Click Pay) pul syýasatyny talap edýär. Käbir awtomatlaşdyrylan ölçeg we maglumatlary yzarlamak gurallary arkaly marketing kampaniýasynyň gidişine gözegçilik edip, ROI-ni seljerip bolýar. Zerur düzedişler täze müşderilere ýetmek üçin web sahypasyny gowy edip biler.

Salgylara üns beriň

Arka baglanyşyklar, gözleg motory algoritminiň web sahypasyny ýokary derejä çykarmagyna mümkinçilik berýän faktorlardyr. Ilki bilen, arka baglanyşyklar web sahypasyny abraýly edýär we mazmunyň ýerlikliligini görkezýär. Bular web sahypasynyň eýeleýän derejesini kesgitlemek üçin köplenç ulanylýan iki ölçegdir. Öňki gözleglerde gözleg motorynyň netijelerine basylanlaryň 71% -i birinji sahypada bolýar. Şonuň ýaly-da, şol netijeleriň 67% -i SERP-lerdäki ilkinji bäş netijä basmakdyr.

Baş sahypadaky pozisiýaňyza garamazdan, hakyky baglanyşyklary işjeň gözlemek zerurdyr. Baglanyşyk binasy, ýokary hilli baglanyşyk web sahypalaryny bäsdeşiňize garşy durmak üçin amatly ýagdaýda goýmak üçin uzak möhletli meýilnama. Beýleki ýagdaýlarda, tebigy baglanyşyk köýnegi, baglanyşyk gurmak maşklaryňyzyň şowsuz bolmagyna sebäp bolup biler. Web sahypaňyzy jezalandyrmajak ak şlýapa SEO-a ünsi jemlemek möhümdir. Web sahypasy ýitirilen reýtingleri hem alyp biler we möhüm öndürijilik täzelenmelerini edip biler.

send email